Willkommen bei montirp.sk

MONT IRP SERVICE


MONT IRP SERVICE, s.r.o.

011 61 Žilina, Celulózka 3494

(Metsa Tissue Slovakia)

IÈO: 36 434 761

IÈ DPH: SK 20 22 060 128


Geschäftsführer:

tel: +421 41 564 30 91

fax: +421 41 564 30 91

e-mail: zak@montirp.sk


Business register of
okresného súdu Žilina part:
Sro, insertin number: 16655/L


www.montirp.sk

MONT IRP ŽILINA


MONT IRP Žilina, s.r.o.

011 61 Žilina, Celulózka 3494

(Metsa Tissue Slovakia)

IÈO: 36 414 735

IÈ DPH: SK 20 21 308 597


geschäftsführer:

tel: +421 41 500 81 22

fax: +421 41 500 81 24

e-mail: zak@montirp.sk

e-mail: halecka@montirp.sk


Economic section:

tel: +421 41 500 81 23

fax: +421 41 500 81 24

e-mail: ekonom@montirp.sk


Business register of
okresného súdu Žilina part:
Sro, insertion number: 14535/L


www.montirp.skŽilina
Kontaktieren sie uns